Wizard of Oz flying monkey redesign

flyingmonkey

monkey turnaround

monkey concept

my original entry in the game artisans contest

original entry